Співробітники

Олег Однороженко
Ігор Тесленко
Олександр Алфьоров
Сергій Шелудько
Давидюк Вікторія

Однороженко Олег Анатолійович – український історик та громадсько-політичний діяч, доктор історичних наук, член Українського геральдичного товариства, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України.

Біографія

Народився 26 грудня 1974 р. в Харкові, Україна. В 1992 р. закінчив середню школу № 54. Того ж року вступив до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на геолого-географічний факультет. В 1994 р. вступає на історичний факультет для отримання другої вищої освіти. В 1999 р. вступає в аспірантуру, у 2003 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорозького» (науковий керівник – Володимир Кравченко). 2003–2005 рр. – старший викладач Сумського державного педагогічного університету. 2005–2008 – докторант Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV–XVIII ст.)» (науковий консультант – Юрій Мицик). З 2008-го р. до сьогодні – старший науковий співробітник Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів – спеціальні історичні дисципліни (геральдика, сфрагістика, генеалогія, палеографія, дипломатика, історична географія), історія еліт, середньовічна та ранньомодерна Русь (Україна), історія Великого князівства Литовського і Руського, Молдавського князівства та Речі Посполитої. Автор десяти монографій та близько ста наукових та науково-популярних статей. Співорганізатор київської Міжнародної сфрагістичної конференції. Відповідальний редактор єдиного в Європі спеціалізованого «Сфрагістичного щорічника». Основні роботи з геральдики та сфрагістики:

Однороженко О. Територіальна геральдика Слобідської України козацької доби (друга половина ХVІІ – середина ХVІІІ ст.). – Харків, 2002. – 72 с.
Однороженко О. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець ХVІ–ХVІІІ ст.). – Харків, 2003. – 219 с.
Однороженко О. Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2003.
Однороженко О. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця XIV–XVI ст. – Харків, 2008. – 156 с.
Однороженко О. Князівська геральдика Волині се¬редини XIV–XVIII ст. – Харків, 2008. – 180 с.
Однороженко О. Гербовник Вацлава Руліковського: Геральдичні виписи. Zbiór notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego: Notaty heraldyczne. – Харків, 2008. – 96 с.
Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008. – 200 с.
Однороженко О. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (ХІV–ХVІІІ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. – Київ, 2009.
Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. – Харків, 2009. – 312 с.
Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVІ ст. – Харків, 2009. – 320 с.
Однороженко О. Козацька територіальна геральдика кінця ХVІ–ХVІII ст. – Харків, 2009. – 416 с.
Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – Київ: Темпора, 2011. – 421 с.
Однороженко О., Перкун В. Українські сфрагістичні терміни // Vocabularium internationale sigillographicum. – Bratislava, 2106. – 618 p.
Автор великодержавної концепції історії України, основні тези якої опубліковано в статті: «Звичайна схема» української історії // Український тиждень. – Київ, 2009. – № 52 (113). Частково ця концепція знайшла своє відображення в книзі: Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – Київ, 2011. – 421 с.

Інші статті та публікації:
Однороженко О. Проекти державних символів України // Четверта наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1994. – С. 57–59.
Однороженко О. У справі герба міста Києва // Знак. – 1994. – Ч. 5. – С. 13.
Однороженко О. Проблеми геральдичної термінології // Знак. – 1995. – Ч. 9. – С. 2.
Однороженко Є., Однороженко О. Про зображення на гербі міста Костянтинограда // П’ята наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1995. – С. 50.
Однороженко О. Про земельний герб Волині // Шоста наукова геральдична конференція. Матеріали. – Львів, 1997. – С. 58.
Однороженко О. Печатка міста Зінькова // Знак. – 1997. – Ч. 13. – С. 10.
Однороженко О. Джерела української історії. Козацькі часи: полкові, сотенні, міські та містечкові печатки. – Харків, 1998. – 32 с.
Однороженко О. Печатка Війська Запорізького // Знак. – 1998. – Ч. 16. – С. 4.
Однороженко О. Печатка Данила Апостола // Знак. – 1998. – Ч. 17. – С. 3.
Однороженко О. Печатки Слобідської України козацьких часів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Випуск ІІІ. – Харків, 1998. – С. 138–140.
Однороженко О. Печатки Слобідських полків (середина XVIII ст.) // Знак. – 1999. – Ч. 18. – С. 3.
Однороженко О. Печатки козацької старшини у фондах Інституту рукописів Національної бібліотеки України // П’яті Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції «Музей: історія і проблеми сьогодення». – Харків, 1999. – С. 70–72.
Однороженко О. Декілька сотенних і міських печаток Лівобережної України XVIII ст. // Знак. – 2000. – Ч. 20. – С. 6.
Однороженко О. Сотенні і міські печатки Лівобережної України ХVІІІ ст. // Слов’янський мілітарний альманах. – Полтава, 2001. – Травень. – С. 40–41.
Однороженко О. Печатки козацької старшини другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Слов’янський мілітарний альманах. – Полтава, 2001. – Травень. – С. 41.
Однороженко О. Українські територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Випуск 556. – Харків, 2002. – С. 14–33.
Однороженко О. Полкові та сотенні печатки Ізюмського полку // Знак. – 2002. – Ч. 27. – С. 4.
Однороженко О. Державні печатки Війська Запорізького другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 10. – Частина 1. – Київ, 2003. – С. 242–274.
Однороженко О. Родовий герб Донців-Захаржевських як зовнішнє відображення процесів формування нової соціальної еліти на землях Слобідської України в козацький період // Матеріали п’ятої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Частина 2. – Суми, 2003. – С. 71–75.
Однороженко О. Українська земельна геральдика ХVІ–ХVІІІ ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 11. – Частина 1. – Київ, 2004. – С. 147–164.
Однороженко О. Земельна та міська геральдика Речі Посполитої в рукописному гербовнику другої чверті ХVІІ ст. // Схід – Захід. – Випуск VI. – Харків – Київ, 2004. – С. 90–100.
Однороженко О. Князівські печатки Волині ХV–ХVІІ століть // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 10. – Харків, 2004. – С. 289–306.
Однороженко О. Родовий герб Донців-Захаржевських як зовнішнє відображення процесів формування нової соціальної еліти на землях Слобідської України в козацький період // Запорозька старовина. – Випуск ІІІ. – Запоріжжя, 2005. – С. 136–139.
Однороженко О. Геральдичні традиції українського козацтва // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Том ІІ. – Київ, 2006. – С. 177–214.
Однороженко О. Українська міська сфрагістика ХVІ–ХVІІІ ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 12. – Харків, 2006. – С. 199–230.
Однороженко О. До питання про українські назви родових гербів Корони Польської // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 14. – Київ, 2007. – С. 116–129.
Однороженко О. Українські назви родових гербів Корони Польської // Правобережний гербівник. Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802–1810 р.р.) / Уклав Є. Чернецький. – Том ІІІ. – Біла Церква, 2007. – С. 159–172.
Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики: Княжі роди XIV–XVII ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Випуск VІ. – Львів, 2007. – С. 45–85.
Однороженко О. «Divina Providencia anno 1576: sigilum Ucrainia»: Баторієва легенда і початки державної геральдики Війська Запорозького Низового // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми в дослідженні історії Запорозького козацтва» 11–12 жовтня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – С. 123–138.
Однороженко О. Герб князів Буремльських і Курцевичів // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 2. – С. 27–34.
Однороженко О. Родова геральдика Сіверської та Смоленської земель доби середньовіччя (друга половина XIV–XV ст.) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 3. – С. 12–22.
Однороженко О. Герб князів Мосальських // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 4. – С. 6–12.
Однороженко О. Родова геральдика Волинської землі в другій половині XIV – першій половині XV ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Випуск 822. – Харків, 2008. – С. 44–50.
Однороженко О. Герб князів Острозьких // Наукові записки. Серія «Історичні науки». Матеріали міжнародної наукової конференції «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи». – Випуск ХІІІ. – Остріг, 2008. – С. 60–76.
Однороженко О. Герб князів Вишневецьких // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Випуск ІІІ. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 106–121.
Однороженко О. Герб князів Полубенських // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2009. – № 2–3. – С. 22–27.
Однороженко О. Герб князів Ружинських // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 13. – Харків, 2009. – С. 243–246.
Однороженко О. Міська геральдика Холмської та Белзької земель ХV–ХVІІІ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. – Випуск 11. – Київ, 2009. – С. 145–162.
Однороженко О. «Звичайна схема» української історії // Український тиждень. – № 52 (113) за 25.12.2009.
Однороженко О. Знаки руської слави // Український тиждень. – № 15 (128) за 16.04.2010.
Однороженко О. Стрічка-фікція // Український тиждень. – № 18 (131) за 07.05.2010.
Однороженко О. Символи волі // Український тиждень. – № 20 (133) за 21.05.2010.
Однороженко О. Русь – Україна // Український тиждень. – № 38 (151) за 19.09.2010.
Однороженко О. Геополітика від Святослава // Український тиждень. – № 47 (160) за 21.11.2010.
Однороженко О. Добрий порядок // Український тиждень. – № 52 (165) за 24.12.2010.
Однороженко О. «Clipearium Teutonicorum» і «Züricher Wappenrolle» та їх значення для вивчення руської державної геральдики другої половини ХІІІ – початку ХІV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 16. – Київ, 2010. – С. 20–34.
Однороженко О. Руська родова геральдика напередодні та після Люблинської унії: до питання ґенези річпосполитської геральдики // Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу. – Мінск, 2010. – С. 135–148.
Однороженко О. Руськая сфрагистика периода позднего Средневековья (XIV – середина XVI в. // Антиквар. – Київ, 2010. – № 11 (48). – С. 38–44.
Однороженко О. Украинские личные печати XVII–XVIII вв. // Антиквар. – Київ, 2010. – № 11 (48). – С. 52–54.
Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики: Княжі роди XIV–XVII ст. (продовженя) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Випуск VІІІ. – Львів, 2010. – С. 1–34.
Однороженко О. Родова геральдика Війська Запорозького Низового XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 17. – Київ, 2010. – С. 142–144.
Однороженко О. Битва за історію. 20 років потому // Український тиждень. – № 9 (174) за 04.03.2011.
Однороженко О. Для чужого столу // Український тиждень. – № 37 (202) за 8.09.2011.
Однороженко О. Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології XIV–XVIII cт. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 16–105.
Однороженко О. Родова геральдика Сіверської, Смоленської та Мстиславської земель ВКЛ в XIV–XVІІ ст. // Герольд Litherland. – Горадня – Менск, 2011. – № 18. – С. 4–20.
Белоус Н., Однороженко О. Три века киевской геральдики. Из истории городских печатей и гербов конца XV–XVIII вв. // Антиквар. – Київ, 2012. – № 5 (63). – С. 56–67.
Белоус Н., Однороженко О. Шляхетный мещанин. Печать Василия Ходыки из собрания Музея Шереметьевых // Антиквар. – Київ, 2012. – № 5 (63). – С. 68–70.
Однороженко О. Герби та печатки князів Вишневецьких // Волонтер. – Київ, 2012. – № 5. – С. 54–62.
Однороженко О. Герб Києва в гербовнику Грюненберга // Волонтер. – Київ, 2012. – № 6. – С. 12–14.
Однороженко О. Символи київського самоврядування // Волонтер. – Київ, 2012. – № 6. – С. 16–22.
Білоус Н., Однороженко О. Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVIІI cт. у світлі нових джерел // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 108–142.
Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини XVII cт. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 170–256.
Білоус Н., Однороженко О. Геральдика київських міщан другої половини XVІ – першої половини XVII cтоліть // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 283–296.
Однороженко О. До питання про час польсько-литовського «гербового розбратання» // Średniowiecze Polskie i Powszechne. – Tom VIII. – Katowice, 2012. – S. 238–250.
Однороженко О. Геральдика членів господарської ради великого князя Свидригайла Ольгердовича // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 153–194.
Однороженко О. Українські (руські) печатки литовсько-польської доби / Odnorozhenko O. Ukrainian (Rus) seals in the Lithuanian-Polish period // 1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal. – Київ, 2013. – С. 99–109.
Однороженко О. Генезис печатки у козацьку добу / Odnorozhenko O. The genesis of seal in the Cossak period // 1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal. – Київ, 2013. – С. 187–193.
Однороженко О. Західноєвропейські джерела ХІІІ–XIV ст. та походження герба князів Острозьких // Острозька давнина. Науковий збірник. – Випуск ІІ. – Остріг, 2013. – С. 26–42.
Однороженко О. «Сонце Руїни». Печатка гетьмана Петра Дорошенка зі сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих // Волонтер. – Київ, 2013. – № 3. – С. 30–34.
Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдавського господарства // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 119–142.
Алфьоров О., Однороженко О. Печатка воєводи і господаря Стефана І // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 143–157.
Однороженко О. Руські родові герби XIV–XVI ст. як генеалогічне джерело // Генеалогія. Збірка наукових праць. – Випуск І. – Київ, 2013. – С. 395–426.
Однороженко О. Зображення щитів на руських печатках XI–XIІ ст. // Сфрагистический меридиан: Київ – Корсунь / Χερσων – Κωνσταντινουπολισ: Материалы Международного коллоквиума по русско-византийской сфрагистике. – Севастополь, 2013. – С. 60.
Однороженко О. Невикористані шанси Центральної ради // Микулинський І. Під проводом Української Центральної ради. – Чернівці, 2013. – С. 697–700.
Аднарожанка А. Рэестр гербавых пячатак Валовічаў XVI – першай паловы XVII ст. // Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII ст. / Склад. А. Янушкевіч. Навук. рэд. А. Шаланда. – Мінск, 2014. – С. 108–126.
Однороженко О. «Печать есми свою приложил к сему листу». Памятники украинской (русьской) сфрагистики литовско-польского периода // Антиквар. – Київ, 2014. – № 11 (87). – С. 76–81.
Однороженко О. Зображення щитів на руських печатках XI–XIІІ ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск V. – Київ, 2015. – С. 150–267.
Однороженко О. Печатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського // Острозька давнина. Науковий збірник. – Випуск ІV. – Остріг, 2015. – С. 35–45.
Однороженко О. Написи на руських гербових печатках кінця XIV – середини XVI ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 79–205.
Однороженко О. Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини XVI–XVII ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 480–608.
Однороженко О. Геральдика князів Острозьких у світлі нововиявлених джерел // Князі Острозькі. Європейський вимір української історії. – Київ, 2017. – С. 98–109.
Однороженко О. Геральдика князів Острозьких у світлі нововиявлених джерел // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7–8 (103). – С. 98–109.
Однороженко О. Козацька Слобожанщина. – Харків, 2017. – 32 с.
Однороженко О. Козацька геральдика. – Харків, 2017. – 32 с.
Однороженко О. Традиції української геральдики. – Харків, 2017. – 32 с.

Електронна пошта Олега Однороженка: rus-ruthenia@ukr.net

Тесленко Ігор Анатолійович – український історик, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія», член Українського геральдичного товариства та Історичної комісії Наукового товариства імені Шевченка.

Біографія

Народився 2 липня 1979 р. у Києві. В 1996 р. закінчив Києво-Печерський математичний ліцей «Лідер» і вступив до Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2002-2005 рр. в аспірантурі, 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Острозька волость у 1565-1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління» (науковий керівник – проф. Наталя Яковенко). У 2001-2002 рр. співробітник Науково-дослідного центру «Спадщина», 2004-2006 рр. асистент, 2006-2012 рр. старший викладач, з 2012 р. по сьогодні – доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». З квітня 2012 р. керівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія».

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів – соціальні та економічні аспекти історії України XVI–XVIII ст., землеволодіння та клієнтела князів Острозьких, генеалогія князівських і шляхетських родів українських воєводств Речі Посполитої XVI-XVIII ст., історія Острога і Острожчини. Організатор Острозьких наукових читань. Відповідальний редактор наукового збірника «Острозька давнина». Основні роботи з генеалогії:

Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 135-188.

Чечелі-Новоселецькі та їхнє родове гніздо // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 28-31.

Шата «презацного уроження» отця Ігнатія Старушича (нові матеріали про походження та волинську рідню ректора Київського колеґіуму) // Київська Академія. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 180-185.

Причинки до генеалогії роду Пересецьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. CCLVI [Праці історично-філосовської секції]. – С. 533-549 (у співавторстві з Оксаною Задорожною).

Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Серія історична, вип. 44. – С. 256-278 (у співавторстві з Володимиром Собчуком).

Сліди Франкенштайна на Волині // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ССLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2010. – Кн. 2. – С. 274-296.

«Ганібель з дому Строцего»: італієць на службі князя Острозького // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 231-247.

Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел // Студії і матеріали з історії Волині / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2012. – С. 129-152.

Князі Острозькі / Під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2014. – 280 с.

Князі Вишневецькі / Під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2016. – 320 с.

Князі Олельковичі-Слуцькі / Під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2017. – 296 с.

Електронна пошта Ігоря Тесленка: bilotyn@ukr.net

Алфьоров Олександр Анатолійович – український історик та громадсько-політичний діяч, кандидат історичних наук та член Українського геральдичного товариства.

Біографія

Народився 30 листопада 1983 р. в м. Києві в родині науковців. В 2005 році закінчив повний курс Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію магістра історії, викладача історії, вчителя правознавства. Нагороджений Ректорською Грамотою за наукові та творчі успіхи. 1999- 2001 рр. Лауреат конкурсів науково-дослідницьких робіт МАН (1999 р. 1 місце в Києві з краєзнавства, 2000 р. 2 місце в Києві з історії, 2000 р. 3 місце в Києві з астрономії, 2001 р. 1 місце з історії в Києві, 2001 р. 1 місце з історії в Україні). В 2002 р. створив та очолив Молодіжний осередок Союзу Гетьманців-Державників України. У 2004 р. вільний слухач католицького інституту ім. Т. Аквінського в Києві. З 2006 р. навчається в аспірантурі Інституту історичної освіти НПУ ім. Драгоманова на Кафедрі історії. В 2007 р. очолив «Союз Гетьманців-Державників України». З 2008 р. працює радіоведучим передач на Національному радіо “Культура”.

Наукова діяльність

Автор понад 40 публікацій, проектів двох територіальних (Черняхівський та Овруцький р-н. Житомирської обл.) та одного корпоративного (Кіровоградський державний політехнічний університет) гербів. Основні публікації:

Монографія:
Особові печатки правобережної України: кінець XVIII – перша половина XIX ст. – Біла Церква, 2004. – 100 с.

Статті з геральдики та генеалогії:

До питання про рід болоховських князів та їх геральдику // Збірник: “Болохів: земля і люди”. – Хмельницький, 2000. – С. 85–88.

Княжі знаки Рюриковичів // Ми діти твої, Україно! Історія України очима дослідників Малої академії наук. – К., 2000. – С. 6–20.

Роль християнської символіки на руських гербах в самоствердженні волинських князів // Збірник: “Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття”. – Житомир, 2001. – С. 217–218.

Правонаслідники Руського престолу // Збірник: “Острогіана в Україні і Європі”. – Старокостянтинів. – 2001. – С. 24–29.

Гетьман Оліфер Голуб – славетний представник роду // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: “Історія, економіка, філософія” / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 383–385.

Генеалогічна розвідка древлянської династії Маловичів // Збірник: “Історія міст і сіл Великої Волині”. – Коростень, 2002. – С. 170–179.

Польська геральдика на Волині в другий половині XVI – на початку XVII століття // Поляки на Волині: Історія і сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». – Житомир, 2003. – Т. 30. – С. 69–79.

До історії покозаченої української аристократії (представника роду Голубів XVI-XVIII ст.) // Гетьманський альманах: “До 85-річчя проголошення Української Держави та 130 річчя від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського”. – К., 2003. – Ч. II. – С. 147–154.

Покозачення роду Голубів-Княжицьких, як вияв соціально-політичних змін на українських землях у XVII ст. // Nad Wisłą i Dnieprem: Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość. – Toruń, Kijów, 2003–2004. – № 2-3. – S. 22–27.

Геральдика Волинської аристократії другої половини XVI – початку XVII ст. (на прикладі сфрагістичних пам’яток) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2004. – Ч. 11, част. 1 – С. 301–306.

Рід Голубів у світлі Житомирських актових книг (перша половина XVII ст.) // Житомиру 1120 (884 – 2004). Науковий збірник «Велика Волинь». – Житомир, 2004. – Т. 31. – С. 58–64.

Генеалогія роду Голубів за матеріалами реєстра Війська Запорозького 1649 р. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2004. – Вип. IV. – С. 17–21.

Сфрагістичні пам’ятки м. Бердичева середини ХІХ ст. // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник “Велика Волинь”. – Житомир, 2005. – Т. 32. – С. 75–77. 14. Землеволодіння родини Голубів на Житомирщині кінця XVI ст. – першої половини – XVII ст. // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник “Велика Волинь”. – Житомир, 2005. – Т. 32. – С. 81–84.

Болохівські князі – “провінційна гілка” чернігівських Ольговичів // Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Науковий збірник “Велика Волинь”. – Хмельницький-Старокостянтинів, 2006. – Т. 34.

Козацький регементар Гаврило Голуб (Габриель Голубек) // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 49–61.

Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище Слобідської гілки у другій половині XVII – на початку ХХ ст. // Генеалогічні записки. – Львів, 2007. – Вип. 6. – С. 101–122.

Старшинсько-священицький Рід Мануйловичів: шлях до Житомира // Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т. 2. – С. 11–13.

Доповнення до біографії М. Ф. Алфьорова і його сина А. М. Алфьорова // Тесля М. Діяльність «Паліцинської академії». – Суми, 2008. С. 98–103.

Електронна пошта Олександра Алфьорова: hetmanec@ukr.net

Шелудько Сергій Андрійович – український геральдист і економіст, член Українського геральдичного товариства,кандидат економічних наук, викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету.

Біографія

Народився 7 квітня 1992 р. в Одесі. У 2009 р. вступив до Одеського національного економічного університету, який закінчив у 2014 р. з відзнакою. З 2015 р. – викладач кафедри банківської справи. Від грудня 2016 р. – Голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету. У 2017 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» з представленням дисертації. Стипендіат Кабінету Міністрів України (2016-2017). Лауреат премії Інституту спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих на відзначення кращих досліджень молодих вчених у галузі сфрагістики, геральдики та генеалогії (2016).

Наукова діяльність

Автор близько 40 публікацій, 2 територіальних, 2 корпоративних, близько 20 родових гербів і більше 200 геральдичних реконструкцій. Коло наукових інтересів – українська родова геральдика, генеалогія старшинських і козацьких родів, соціально-побутова історія Північного Поворскля. Автор всіх графічних реконструкцій гербів, які представлено на сайті нашого Інституту.

Електронна пошта Сергія Шелудька: sergshell@ukr.net

Давидюк Вікторія Миколаївна – художник-реставратор

Біографія

Народилася 17 жовтня 1974 р. в м. Вінниця. У 1991 р. закінчила Вінницьку середню школу № 4. Того ж року вступила до Київського художньо промислово технікуму, де отримала кваліфікацію художника-майстра. В 1999 року вступає на реставраційний факультет Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури. У 2005 році захищає диплом магістра і отримує кваліфікацію дослідника, викладача за спеціальністю художник-реставратор скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва. В 2005 році продовжує навчання в Національній Академії образотворчого мистецтва і архітектури на факультеті мистецтвознавства. У 2005 році захищає диплом на тему «Етичні проблеми реставрації». Під час навчання в НАОМА з 2001-2006 працює в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз в лабораторії мистецтвознавчі дослідження. З 2006-по 2009 року працювала художником-реставратором в Інституті археології НАН України. З 2008 року по теперішній час реставратор Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. З 2017 художник-реставратор Охоронної Археологічної служби України.

Проходила професійні стажування:

З реставрації архівних документів. Державний архів м. Ольштин (Польша). (02.02. – 10.08) 2017 р.
З реставрації пам’яток з металу. Державний музей археології (м. Варшава, Польша). (26.06 – 26.07) 2017р.

Приймала участь у музейних проектах, як реставратор:

– виставка «Трипільська культура» (Збараж 2002);
– виставка «Військова слава України» (Київ, 2008);
– виставка «Кримська війна 1853-1856» (Балаклава, 2009);
– виставка «Герої вірності і віри» (Миколаїв, 2012);
– виставка «1812. Україна в війні 1812 року» (Київ, 2012);
– виставка «Віхи історії: тисячоліття української печатки» (Київ 2013);
– виставка «Єдина країна. Меценати, традиції, колекції» (Чернігів 2013);
– організація музею Михайлівська батарея з експозицією «Героїчний Севастополь» (Севастополь, 2010-2014);
– виставка «1914 мир/війна» (Київ 2014);
– виставка присвячена Першій світовій війні (НВІМУ) (Київ 2014);
– виставка присвячена Першій світовій війні (ЧОІМ) (Чернігів 2014);
– проект «Ефемероїди. ХХ століття у плакаті» (Київ 2016);
– виставка «Святослав Хоробрий. Дух Епохи» (Київ, 2017);
– виставка “Зруйнована казка” в рамках проекту “Чумацький шлях” (Київ, 2017);
– виставка «Князі Острозькі: європейський вимір української історії» (Київ, 2017);
– виставка « Українське коло» (Київ, 2018).