Генеалогія. Збірка наукових праць, випуск І

Збірка наукових праць вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулися у Києві 27–29 травня 2011 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

Генеалогія. Збірка наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. гол.), О. Є. Шереметьев (заст. гол.), В. В. Томазов (відп. ред.), О. А. Алфьоров (відп. секр.), Я. В. Верменич, А. Б. Гречило, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, М. Ф. Котляр, О. А. Однороженко, В. П. Перкун, О. П. Реєнт, В. І. Ульяновський; Упорядн. В. В. Томазов. НАН України. Інститут історії України; Інститут спеціальних історичних дисциплін музею Шереметьєвих. – Вип. І. – К.: ВД “Простір”, 2013. – 440 с.

Зміст:

Від редколегії …3

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ГЕНЕАЛОГІЇ
Лилия Белоусова. Генеалогические исследования в Государственном архиве Одесской области: опыт и перспективы …7
Александр Богинский. Фонды ведомственных и некоторых государственных военных архивов России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований …27
Андрій Гречило. Періодичні видання Українського геральдичного товариства «Генеалогічні записки» та «Реєстр особових гербів» …35
Александр Груша. Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском в конце XV – первой трети XVI вв. …41
Алла Краско. Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов …49
Юрій Легун. Генеалогічні матеріали у фондах Державного архіву Вінницької області та форми роботи з ними …55
Олександр Целуйко. Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків …61

ГЕНЕАЛОГІЯ ОКРЕМИХ РОДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
Наталія Білоус. «Багатоликі» Ходики: до генеалогії київського роду XVI – першої половини XVII ст. …71
Олексій Вінниченко. Звідки взялися князі Химські (Причинок до генеалогії брацлавської шляхти XV–XVII ст.) …81
Ірина Ворончук. Актові книги ґродських і земських судів як джерело генеалогічних досліджень: складнощі та пастки практичних процедур …105
Віталь Галубовіч. Проблемы генеалогії шляхты Полацкага ваяводства XVI-XVII стагоддзяў …115
Sławomir Górzyński. О pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych …125
Iwona Dacka-Górzyńska. O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła iw. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady …135
Дмитро Кобринський. Історія роду Кобринських з Черкащини: стратегія дослідження …151
Петро Кулаковський. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV–XVI ст. …157
Микола Михайліченко. Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини …175
Світлана Потапенко. Списки та відомості 1757–1767 років як джерело до генеалогії козацької старшини Слобідських полків …181
Сяргей Рибчонак. Да радавода Адама Міцкевіча, ці яшчэ раз аб фальсіфікацыі доказаў на шляхецтва ў заходніх губернях Расійскай імперыі ў першай палове XIX ст. …195
Вадим Рыхляков. Фенины – дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний …211
Игорь Сахаров. Полтавские ирландцы графы О’Рурки: к вопросу об этническом составе дворянства Украины …217
Анастасия Скепьян. Родовая и историческая память в роду князей Олельковичей-Слуцких …239
Ігор Смуток. Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV–XVIII ст.) …255
Jerzy Sperka. Stan badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Małopolsce …271
Валерій Томазов. Соціальний статус купців-хіосців Маврогордато в Російській імперії: пошуки дворянства …287
Василь Ульяновський. Генеалогія княжого роду Острозьких: проблеми конструювання та реконструкцій …303
Bożena Czwojdrak. Stan badań nad średniowieczną genealogią dynastyczną w Polsce w początkach XXI wieku …337
Євген Чернецький. Караффа-Корбути герба Корчак на Київському Поліссі та Пороссі у XVІII–XIX ст. …345
Андрэй Янушкевіч. Уплыў сваяцкіх сувязяў на фарміраванне складу ротмістраў найманага войска ВКЛу 1558–1579 гг. …373

ГЕНЕАЛОГІЯ ТА РОДОВА ГЕРАЛЬДИКА: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ
Олександр Алфьоров. Хрестильні імена Іяславичів у світлі нових сфрагістичних пам’яток (за матеріалами колекції О. Шереметьева) …385
Олег Однороженко. Руські родові герби XIV–XVI ст. як генеалогічне джерело …395
Аляксей Шаланда. Лёс клейнавых гербаў шляхты ВКЛ і яе гербавы «сепаратызм» у XVII–XVІІI ст. …427

Відомості про авторів …435

Щодо придбання звертатися: sigillum.ua@gmail.com