Джерела і література

Джерела

1000 років української печатки. 1000 years of ukrainian seal. – Київ, 2013.

Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008.

Лихачёв Н. Сфрагистический альбом. – Петроград, 1917.

Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVІ ст. – Харків, 2009.

Album rysunków pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej akademii nauk / wydał Piotr Pokora. – Kórnik, 2013.

Bocchetti L. I sigilli dell’Archivio Segreto Vaticano. Nuove ricerche sfragistiche. – Vatican, 2013.

Gumowski M. Pieczęcie krόlόw polskich. – Krakόw, 1910.

Haisig M. Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliόw lwowskich. – Lwόw, 1938.

Hlebionek M. Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. – Warszawa, 2012.

Hlebionek M. Pieczęcie Piastów kujawskich. – Inowrocław, 2011.

Jordanov I., Zhekova Z. Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen. – Shumen, 2007.

Laurent V. Le corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. Tome V: L’Eglise. – Paris, 1963.

Laurent V. Le corpus des sceaux de l’Empire Byzantin. Tome V: L’Eglise. Planches. – Paris, 1965.

Nesbitt J., Oikonomides N. Catalogue of byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. – Volume I–V. – Washington, 1991–2005.

Piekosiński F. Pieczęcie polskie wiekόw średnich. – Krakόw, 1899.

Sella P. I sigilli dell’Archivio Vaticano. – Vol. I–III. – Vaticano, 1937–1964.

Sigilla Regum – Reges Sigillorum. Regal Portraits on Seals from the Hungarian National Archives. – Budapest, 2002.

Sigilla Regum et Reginarum Poloniae. Pieczęcie królów i królowych Polski ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych. – Warszawa, 2015.

Vossberg F. Siegel des Mittelalters von Pollen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen. – Berlin, 1854.

Wittyg W. Pieczęcie miast dawnej Polski. – Krakόw – Warszawa, 1905.

Wittyg W. Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku. – Kraków, 1907.

Література

Александрович В. Свідчення острозьких золотарів про підроблення печатки 1545 року // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 313–317.

Алфьоров О. Інсигнії влади на давньоруських печатках ХІ–ХІІ ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІІ. – Київ, 2012. – С. 32–46.

Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини ХІ – кінця ХІІ століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 5–74.

Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу: методологічні рекомендації до опису та каталогізації // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 189–221.

Алфьоров О., Однороженко О. Печатка воєводи і господаря Стефана І // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 143–157.

Антипович К. Київська міська печатка // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімедесятої річниці життя та п’ятидесятих роковин наукової діяльності. – Київ, 1927. – С. 825–835.

Барвінський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки XII–XIV століть // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Том CCXXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 1996. – С. 242–257.

Безпалько В. Справа 1581 року про фальшування печаток у записах книг Луцького ґродського суду // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 318–326.

Болсуновский К. Дорогичинские пломбы найденные на берегах Западного Буга. – Часть І. – Киев, 1894. – 168 с.

Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго-Западного края. – Выпуск I–III. – Киев, 1899–1914.

Гавриленко В. Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики. – Київ, 2015.

Гавриленко В. Львівські цехові печатки XIV–XV ст. та питання про час їх виникнення // Історичні джерела та їх використання. – Випуск І. – Київ, 1964. – С. 248–262.

Гавриленко В. Українська сфрагістика. – Київ, 1977.

Гавриленко В. Шлях до сфрагістики. – Київ – Львів, 2014.

Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України ХVІІІ ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Том CCXXII: Праці історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С. 270–291.

Гречило А. Печатки міста Львова XIV–XVIII ст. – Львів, 2010.

Дашкевич Я. Вірмени в України: дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць. – Львів, 2012.

Дашкевич Я. Емблематика та символіка вірменів України ХІV–ХVІІІ століть // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Том CCXXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 1996. – С. 258–277.

Дашкевич Я. К средневековой сфрагистике армян Украины // Вестник Матенадарана. – Выпуск XV. – Ереван, 1986.

Дашкевич Я. Кам’янець-Подільський ХVІ–ХVІІІ ст.: місто трьох гербів // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках. – Львів, 2003. – С.75–94.

Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Львів, 2011.

Дашкевич Я. Позадокументне застосування печаток і ціх на західноукраїнських землях (ХV–ХVІІІ ст.) // Знак. – 2000. – Ч. 21. – С. 4–5.

Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів Української Греко-Католицької Церкви // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 218–244.

Крип’якевич І. З козацької сфрагістики // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Том CXXIII–CXXIV. – Львів, 1917. – С. 1–16.

Лаппо-Данилевский А. Печати последних Галицко-Владимирских князей и их советников // Болеслав Юрий ІІ, князь всей Малой Руси. – Санкт-Петербург, 1907. – С. 214–307.

Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск І // Труды Музея палеографии. – Том І. – Ленинград, 1930.

Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ // Труды Музея палеографии. – Том ІІ. – Ленинград, 1930.

Маркевич О. Документальні матеріали ЦДІА УРСР у місті Львові, як джерело вивчення сфрагістики // Історичні джерела та їх використання. – Випуск І. – Київ, 1964. – С. 233–248.

Маркевич О. Значення печаток міст для дослідження міської геральдики // Історичні джерела та їх використання. – Випуск IV. – Київ, 1969. – С. 246–254.

Маркевич О. Печатки міст Галичини як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання. – Випуск ІІ. – Київ, 1966. – С. 222–237.

Маркевич О. Печатки міст України як джерело для дослідження мистецтва і архітектури // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Друга секція. – Київ, 1968. – С. 354–371.

Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдавського господарства // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІV. – Київ, 2013. – С. 119–142.

Однороженко О. Зображення щитів на руських печатках XI–XIІІ ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск V. – Київ, 2015. – С. 150–267.

Однороженко О. Написи на руських гербових печатках кінця XIV – середини XVI ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 79–205.

Однороженко О. Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології XIV–XVIII cт. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 16–105.

Однороженко О. Українська міська сфрагістика ХVІ–ХVІІІ ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Том 12. – Харків, 2006. – С. 199–230.

Перкун В. Грамоти українських православних та уніатських церковних ієрархів ХVІІ–ХVІІІ cт. як сфрагістичне джерело // Молода нація. – Київ, 2001. – № 3. – С. 240–251.

Перкун В. Українські сфрагістичні студії 1991–2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 199–215.

Перкун В., Білоус Н. «Печатїю своею Назнаменовал…». Печатка київського митрополита Іова (Йова) Борецького (1620–1631) // Сфрагістичний щорічник. – Випуск ІІ. – Київ, 2012. – С. 159–169.

Прокопович В. Сфрагістичні анекдоти: Московська наука і українська сфрагістика // Праці Українськогоісторично-філологічного товариства в Празі. – Том ІІ: Збірник на пошану професора Д.Антоновича. – Прага, 1938. – С. 192–217.

Прокопович В. Сфрагістичні етюди // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Том CLXIII. – Париж – Нью-Йорк, 1954. – С. 47–106.

Прокопович В. «Печать малороссійская». Частина I // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Том CLXIII. – Париж – Нью-Йорк, 1954. – С. 19–45.

Савчук Ю. Невідома матриця печатки Війська Запорозького Низового зі збірки Відділу нумізматики Державного історичного музею у Москві // Terracossacorum: Студії з давньої та нової історії України. – Київ, 2007. – С. 317–336.

Сварник І. Умови та способи зберігання підвісних та прикладних печаток // Архіви України. – Київ, 1980. – № 4. – С. 33–36.

Сергійчук Г. Найдавніші міські печатки Острога // Острозька давнина. – Львів, 1995.

Ситий І. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–XVIII століть. – Київ, 2017.

Ситий І. Міські печатки Лівобережної України ХVІІ–ХVІІІ ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. Тарновського. Каталог. – Львів – Чернігів, 1995.

Ситий І. Сфрагістичне законодавство Гетьманщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 10. – Частина 1. – Київ, 2003. – С. 222–236.

Слабченко М. Запорозькі печатки ХVІІІ ст. // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. – Книга ХІХ. – Київ, 1928. – С. 103–109.

Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – Одесса, 1912.

Соболева Н. О методике изучения сфрагистического материала XV–XVIII веков (Историографические заметки) // Вспомогательные исторические дисциплины. – Том VIII. – Ленинград, 1976.

Соболева Н. Русские печати. – Москва, 1991.

Спеціальні історичні дисципліни. Зведений бібліографічний довідник-покажчик. – Число ІІ: Нумізматика, сфрагістика. – Київ, 1997.

Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV–XV веков // Вспомогательные исторические дисциплины. – Выпуск IV. – Ленинград, 1972. – С. 128–146.

Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – Мінск, 1993.

Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – Мінск, 1999.

Шаланда А. Галоўныя праблемы фіксацыі і апісання гербавых пячатак // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 305–312.

Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування // Київ та його околиці в історії та пам’ятках. – Київ, 1926.

Янин В. Актовые печати древней Руси. – Том І: Печати X – начала XІІІ вв. – Москва, 1970. – 327 с.

Янин В. Актовые печати древней Руси. – Том ІІ: Новгородские печати XІІІ–XV вв. – Москва, 1970.

Янин В., Гайдуков П. Актовые печати Древней Руси X–XV веков. – Том III: Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. – Москва, 1998.

Alekseyenko N. L’administration Byzantine de Cherson. Catalogue des sceaux. – Paris, 2012.

Andelić P. Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine. – Sarajevo, 1970.

Byzantine and Rus’ Seals. – Kyiv, 2015.

Čremošnic G. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju južnih slovena. – Sarajevo, 1976.

Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje / pod red. Zenona Piecha. – Warszawa, 2015.

Dogaru M. Sigilii orăşeneşti din epoca modernă şi contemporană. – Bucureşti, 1978.

Dogaru M. Sigiliile mărturii ale trecutului istorie. Album sigilografie. – Bucureşti, 1976.

Ewald W. Siegelkunde. – München – Berlin, 1924.

Ewe H. Schiffe auf Siegeln. – Rostock, 1972.

Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – Graz, 1966.

Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich // Ateneum Wilieńskie. – Rok VII. – Wilno, 1930.

Gumowski M., Haisig M., Mikucki S. Sfragistyka. – Warszawa, 1960.

Haisig M. Studia nad legendą pieczęci miejskiej. – Wrocław, 1953.

Hlebionek M. Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku // Studia Źródłoznawcze. – Tom XLVII. – Warszawa, 2009. – S. 35–94.

Hlebionek M. Nie tylko inskrypcje: napisy na pieczęciach przy akcie erekcyjnym Związku Pruskiego // Сфрагістичний щорічник. – Випуск II. – Київ, 2012. – S. 52–67.

Hlebionek M. Nieznana pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica przy dokumencie pokoju brzeskiego z roku 1435 // Сфрагістичний щорічник. – Випуск V. – Київ, 2015. – S. 135–141.

Hlebionek M. Pieczęcie polskich królewiczów // Сфрагістичний щорічник. – Випуск IV. – Київ, 2013. – S. 158–184.

Hlebionek M. Pieczęć jako obiekt archiwalny: wybrane problemy // Teoria archiwalna: wczoraj, dziś, jutro / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy. – Toruń, 2011. – S. 303–320.

Hlebionek M. Pieczęć jako system informacyjny: przykład polskich pieczęci królewskich // Сфрагістичний щорічник. – Випуск III. – Київ, 2012. – S. 173–189.

Hlebionek M. Problemy opisu materiałów sfragistycznych w polskich archiwach // Сфрагістичний щорічник. – Випуск I. – Київ, 2011. – S. 222–251.

Hlebionek M. Systematyka polskich pieczęci królewskich: wybrane zagadnienia // Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje / pod red. Zenona Piecha. – Warszawa, 2015. – S. 47–69.

Hlebionek M. Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego // Toruń miastem pokoju: II pokój toruński / red. nauk. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski. – Toruń, 2016. – S. 60–118.

Inskrypcje na pieczęciach: treści, formy, funkcje / pod red. Piotra Pokory, Marcina Hlebionka, Tomasza Kałuskiego. – Poznań, 2016.

Paluch K. Pieczęcie i herby miast ziemi przemyskiej i sanockiej // Materiały numizmatyczne i sfragistyczne. – Rzeszów, 1994.

Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach. II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne / pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha. – Warszawa, 2011. – 348 s.

Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań / pod red. Zenona Piecha, Jana Pakulskiego i Jana Wroniszewskiego. – Warszawa, 2006. – 370 s.

Pokora P. Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej (do końca XV wieku) // Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach / pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha. – Warszawa, 2011. – S. 109–190.

Pokora P. Rysunki pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku // Zbiory pieczęci w Polsce / pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego. – Warszawa, 2009. – S. 377–476.

Pokora P. Stan i perspektywy badań nad pieczęciami episkopatu średniowiecznej Polski // Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań. – Warszawa, 2006. – S. 135–167.

Rimša E. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego.– Warszawa, 2007.

Signori G. Das Siegel. Gebrauch und Bedeutung. – Darmstadt, 2007.

Szymański J. Nauki pomocnicze historii. – Warszawa, 1983.

Vîrtosu E. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti // Documente privind Istoria României. – Introducere. – Vol. II. – Bucureşti, 1956.

Vocabulaire international de la Sigillographie. – Roma, 1990.

Wroniszewski J. Herby rycerskie w średniowiecznej sfragistyce polskiej // Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach / pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha. – Warszawa, 2011. – S. 227–250.

Wroniszewski J. Pieczęcie przy dokumencie adopcyjnym polskiej szlachty z 1413 r. // Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia) / red. J. Kiaupienė, L. Korczak, oprac. J. Kiaupienė, L. Korczak, P. Rabiej, E. Rimša, J. Wroniszewski. – Vilnius – Kraków, 2013. – S. 321–358.

Wroniszewski J. Średniowieczne pieczęcie rycerstwa polskiego // Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań. – Warszawa, 2006. – S. 235–250.