Співробітники

Однороженко Олег Анатолійович – український історик та громадсько-політичний діяч, доктор історичних наук, член Українського геральдичного товариства, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України.

Біографія

Народився 26 грудня 1974 р. в Харкові, Україна. В 1992 р. закінчив середню школу № 54. Того ж року вступив до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на геолого-географічний факультет. В 1994 р. вступає на історичний факультет для отримання другої вищої освіти. В 1999 р. вступає в аспірантуру, у 2003 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорозького» (науковий керівник – Володимир Кравченко). 2003–2005 рр. – старший викладач Сумського державного педагогічного університету. 2005–2008 – докторант Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV–XVIII ст.)» (науковий консультант – Юрій Мицик). З 2008-го р. до сьогодні – старший науковий співробітник Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів – спеціальні історичні дисципліни (геральдика, сфрагістика, генеалогія, палеографія, дипломатика, історична географія), історія еліт, середньовічна та ранньомодерна Русь (Україна), історія Великого князівства Литовського і Руського, Молдавського князівства та Речі Посполитої. Автор десяти монографій та близько ста наукових та науково-популярних статей. Співорганізатор київської Міжнародної сфрагістичної конференції. Відповідальний редактор єдиного в Європі спеціалізованого «Сфрагістичного щорічника». Основні роботи з геральдики та сфрагістики:

Князівська геральдика Волині середини XIV–XVIII ст. – Харків, 2008. – 180 с.

Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського господарства) кінця XIV–XVI ст. – Харків, 2008. – 156 с.

Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. – Харків, 2009. – 312 с.

Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–ХVІ ст. – Харків, 2009. – 320 с.

Козацька територіальна геральдика кінця ХVІ–ХVІII ст. – Харків, 2009. – 416 с.

Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології XIV–XVIII cт. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск І. – Київ, 2011. – С. 16–105.

Зображення щитів на руських печатках XI–XIІІ ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск V. – Київ, 2015. – С. 150–267.

Написи на руських гербових печатках кінця XIV – середини XVI ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 79–205.

Герби нобілітаційних та гербових привілеїв козацької старшини XVI–XVII ст. // Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІ. – Київ, 2016. – С. 480–608.

Автор великодержавної концепції історії України, основні тези якої опубліковано в статті: «Звичайна схема» української історії // Український тиждень. – Київ, 2009. – № 52 (113). Частково ця концепція знайшла своє відображення в книзі: Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – Київ, 2011. – 421 с.

Електронна пошта Олега Однороженка: rus-ruthenia@ukr.net

Тесленко Ігор Анатолійович – український історик, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія», член Українського геральдичного товариства та Історичної комісії Наукового товариства імені Шевченка.

Біографія

Народився 2 липня 1979 р. у Києві. В 1996 р. закінчив Києво-Печерський математичний ліцей «Лідер» і вступив до Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2002-2005 рр. в аспірантурі, 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Острозька волость у 1565-1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління» (науковий керівник – проф. Наталя Яковенко). У 2001-2002 рр. співробітник Науково-дослідного центру «Спадщина», 2004-2006 рр. асистент, 2006-2012 рр. старший викладач, з 2012 р. по сьогодні – доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». З квітня 2012 р. керівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія».

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів – соціальні та економічні аспекти історії України XVI–XVIII ст., землеволодіння та клієнтела князів Острозьких, генеалогія князівських і шляхетських родів українських воєводств Речі Посполитої XVI-XVIII ст., історія Острога і Острожчини. Організатор Острозьких наукових читань. Відповідальний редактор наукового збірника «Острозька давнина». Основні роботи з генеалогії:

Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 135-188.

Чечелі-Новоселецькі та їхнє родове гніздо // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 28-31.

Шата «презацного уроження» отця Ігнатія Старушича (нові матеріали про походження та волинську рідню ректора Київського колеґіуму) // Київська Академія. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 180-185.

Причинки до генеалогії роду Пересецьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. CCLVI [Праці історично-філосовської секції]. – С. 533-549 (у співавторстві з Оксаною Задорожною).

Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Серія історична, вип. 44. – С. 256-278 (у співавторстві з Володимиром Собчуком).

Сліди Франкенштайна на Волині // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ССLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2010. – Кн. 2. – С. 274-296.

«Ганібель з дому Строцего»: італієць на службі князя Острозького // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 231-247.

Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел // Студії і матеріали з історії Волині / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2012. – С. 129-152.

Князі Острозькі / Під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2014. – 280 с.

Князі Вишневецькі / Під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2016. – 320 с.

Князі Олельковичі-Слуцькі / Під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2017. – 296 с.

Електронна пошта Ігоря Тесленка: bilotyn@ukr.net