Джерела і література

Теорія генеалогічних студій

Томазов В.В. Родовід. Науково-методичний посібник. – Київ, 2001. – 52 с.

Томазов В.В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ, 2001. – Число 6 (7), ч. 1. – С. 96-104.

Dworzaczek W. Genealogia. – Warszawa, 1959.

Laskowicz P. Księga genealogiczna twojej rodziny. Poradnik praktyczny. – Warszawa, 2005.

Nowaczyk M. Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego. – Warszawa, 2005.

Prinke R.T. Poradnik genealogia amatora. – Warszawa, 1992.

Родовідні книги і гербівники

Дворянские роды Российской империи / Под ред. С. В, Думина. – Санкт-Петербург-Москва, 1993. – Т. 1.

Долгоруков П.В. Российская родословная книга. – Санкт-Петербург, 1857. – Т. 4.

Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 1.

Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 2.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев, 1998. – Т. 5, вип. 2. – 96 c.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев-Санкт-Петербург, 2004. – Т. 5, вип. 3. – 80 с.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев-Санкт-Петербург, 2004. – Т. 5, вип. 4. – 80 с.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев-Санкт-Петербург, 2004. – Т. 5, вип. 5. – 100 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. – Т. 1: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. – 160 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. – Т. 2: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801–1804 рр.). – 204 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. – Т. 3: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802–1810 рр.). – 192 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2008. – Т. 4: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1803–1816 рр.). – 192 с.

Правобережний гербівник / Уклали А. Кобилянський, Є. Чернецький. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2012. – Т. 5: Легітимовані 1801–1803 рр. по Київській губернії роди герба Драго-Сас. – 132 с.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1903. – Т. 6. – 256 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1905. – T. 8. – 404 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1909. – T. 13. – 400 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1911. – T. 14. – 396 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1913. – T. 16. – 281 s.

Niesiecki K. Korona Polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami naywyższemi honorami, heroicznym męstwem y odwagą, wytworną nauką a naypierwey cnotą, pobożnością y swiątobliwością
ozdobiona. – W drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1740. – T. 4. – 820 s.

Генеалогія соціальних груп: князі

Викторовский П.Т. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в кон. 16 и в 17 вв. – Киев, 1912. – 273 с.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – Київ, 1993. – 412 с.

Rulikowski W., Radzimiński Z.L. Kniaziowie i szlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnemi stokami Karpat osiedleni. – Kraków, 1880. – T. 1. – 831 s.

Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. – 698 s.

Генеалогія соціальних груп: шляхта

Викторовский П.Т. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в кон. 16 и в 17 вв. – Киев, 1912. – 273 с.

Собчук В. Д. До питання про джерела формування української феодальної знаті (Вихідці з Московської держави серед шляхти Південної Волині) // Волинь незабутня: тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині.
Нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 17–19.

Собчук В.Д. Украинская шляхта русского происхождения на юге Волыни во второй половине XVI – первой половине XVII в. // Историческая генеалогия : Ежеквартальный науч. журн. – Екатеринбург-Париж, 1994. – Вып. 4. – 1994. – С. 67–73.

Собчук В Д. Шляхта волинського походження в реєстрі Війська Запорозького 1649 року // В’ячеслав Липинський : Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ, 1994. – С. 201–213.

Тесленко І. Міщанські і шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) // Острозька академія XVI-XVII ст. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 233-239.

Тесленко І. Хто є хто в імперії «старого» князя. «Острозька шляхта» // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 119-133.

Чернецький Є. Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки: легітимаційні документи (1733–1842 рр.). – Біла Церква, 2015. – 184 с.

Чернецький Є. Нащадки рицарів із Савиць: Савицькі герба Сліповрон у Київській губернії. – Біла Церква, 2012. – 120 с.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – Київ, 1993. – 412 с.

Kurtyka J. Szlachta sandomierska – szlachta europejska. Kilka uwag na marginesie pracy Jana Wroniszewskiego, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu // Roczniki Historyczne. – Poznań, 2002. – R. LXVIII. – S. 209-228.

Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648. – Warszawa, 2000. – 224 s.

Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. – Warszawa, 1991. – T. 2. – 269 s.

Wroniszewski J. Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze. – Poznań-Wrocław, 2001. – 256 s.

Генеалогія соціальних груп: козацька старшина і козаки

Томазов В.В. Практично-утилітарна доба генеалогії козацько-старшинських родів (друга половина XVII – перша половина XIX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ, 2006. – Число 13. – Ч. 1. – С. 128–143.

Томазов В.В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII – початок XX ст.) – Київ, 2006. – 282 с.

Генеалогія соціальних груп: дворяни

Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок XX ст.). Джерела, структура стану, роди. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 176 с. (укр.)

Генеалогія соціальних груп: міщани

Тесленко І. Міщанські і шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) // Острозька академія XVI-XVII ст. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 233-239.

Тесленко І. Роди острозьких міщан у помяннику Межигірського монастиря // Сангушківські читання. Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – С. 210-212.

Генеалогія соціальних груп: селяни

Легун Ю.В. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела. – Вінниця, 2005. – 516 с.

Легун Ю.В. Ревізійні переписи кінця XVIII – сер. XIX ст. як джерело інформації щодо генеалогії селянських родин Подільської губернії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2003. – Число 10. – Ч. 1. –
С.169-184.

Легун Ю.В. Питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків (1785-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2003. – Вип. 68. – С. 41-43.

Українська селянська генеалогія: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2003. – Вип. 69. – С. 76-77.

Легун Ю.В. Джерела з селянської генеалогії кінця XVIII – початку XX ст. (на прикладі мікропопуляції з Ольгопільського повіту Подільської губернії) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Вип. 5. Серія: Історія. – Вінниця, 2003. – С. 219-223.

Легун Ю.В. Значення картографічних матеріалів для реконструкції селянських родоводів (Подільська губернія, кінець XVIII – початок XX ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні. – К., 2004. – Ч. 7. – С. 211-233.

Легун Ю.В. Генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського Державного історичного архіву (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Історія. – К., 2004. – Вип. 76. – С. 155-157.

Легун Ю.В. Матеріали до реконструкцій родоводів казенних селян Поділля (кінець XVIII – середина XIX ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2004. – Число 11. – Ч.
1. – С.105-128.

Легун Ю.В. Селянська генеалогія в польській історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2004. – № 4(28). – С. 228-233.

Легун Ю.В. Методи дослідження селянської генеалогії у російській історіографії // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2005. – Ч. 8. – С. 210-222.

Легун Ю.В. Матеріали місцевих контор удільних відомств в Подільській губернії як історичне джерело // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 10. Серія: Історія. – Вінниця,
2005. – С. 370-375.

Легун Ю.В. Класифікація джерел генеалогічного характеру селянських родин Правобережної України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. – К., 2005. – Число 12. – Част. 1.– С. 249-270.

Легун Ю.В. Генеалогічне значення джерел церковного походження (Подільська губернія 1795-1917 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2005. – Вип. 80. – С. 29-32.

Викупні документи аграрної реформи як джерело з генеалогії та історії селянських родин (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2005. – Вип. 81. – С.
93-96.

Легун Ю.В. Значення матеріалів волосних судів як джерела з історії селянства Поділля // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 284-292.

Легун Ю.В. Документи Селянського поземельного банку як джерело інформації щодо подільських селян кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Пам’ять століть. – К., 2006. – № 1. – С. 84 – 90.

Легун Ю.В. Церковні візитації ХVІІІ – ХІХ ст. як генеалогічне джерело // Сторінки історії: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 22. – С. 178-185.

Легун Ю.В. Перспективи досліджень селянської генеалогії в Україні: джерелознавчий аспект // Слов’янські обрії: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 337-345.

Легун Ю.В. Історіографія питання класифікації джерел з генеалогії селянства // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Число 13. – Ч. 1. – С. 132-163.

Легун Ю.В. Селянська генеалогія Поділля: окреслення джерельної бази // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Мат-ли ХХ Вінницької наукової іст.-краєзнавч. конференції 27-28 жовтня 2005 р. – Вінниця, 2005. – С. 40-45.

Легун Ю.В. Перспективи досліджень селянської генеалогії в Україні: джерелознавчий аспект // Р.Ф. Кайндль. Нові етноісторичні виміри. Мат-ли ІІ Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання”. – Чернівці, 2005. – С. 79 – 89.

Легун Ю.В. Карні політичні справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело інформації щодо селянських родин Подільської губернії // Український селянин. Зб. Наук. Праць. – 2006 рік. – Вип. 10. – С. 59 – 62.

Дослідження з генеалогії дому Рюриковичів

Baumgarten N. A. Genealogie et mariages occidentaux des Rurikides russes du Хе au XIIIe siecle // Orientalia Christiana. Т 9, Part. I. № 35. Roma, 1927.

Baumgarten N. A. Genealogie des branches regnantes des Rurikides du XIIIe au XIVe siecle // Orientalia Christiana. T. 35. Part I. № 94. Roma, 1934.

Богуславский В. В., Бурминов В. В. Русь. Рюриковичи. Иллюстрированный исторический словарь. – Москва, 2000. – 672 с.

Войтович Л. В Генеалогія династіі Рюриковичів. – Київ, 1990.

Войтович Л. В. Генеалогія династіі Рюриковичів і Гедеміновичів. – Xарків, 1992.

Войтович Л. В. Удільны князіства Рюриковичів і Гедеміновичів у XII–XVI ст. – Львів, 1996.

Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – 649 с.

Войтович Л. Княжа доба. Портрети еліти. – Біла Церква, 2006

Головин Н.Г. Родословная роспись потомства великого князя Рюрика. – Москва, 1851.

Донской Д.В. Справочник по генеалогии Рюриковичей (сер. IX – нач. XIV в.) / Под ред. кн. Д. М. Шаховского. – Москва-Ренн, 1991.

Коган В.М. История дома Рюриковичей. – Санкт-Петербург, 1993. – 278 с.

Пчелов Е.В. Рюриковичи. История династии. 1000 лет одного рода. – Москва, 2001. – 480 с.

Торопцев А.М. Рюриковичи. Становление династии. – Москва, 2006. – 224 с.

Шафров Г.М. Генеалогические таблицы по истории европейских государств. – Москва-Екатеринбург-Ташкент, 2013.

Дослідження з генеалогії інших родів

Батьківські

Собчук В.Д. Український шляхетський рід Батьківських у ХVI ст. // Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27–29 березня 1997 р.): матеріали. – Львів, 1997. – С. 153–155.

Боговитини

Собчук В. Д. Боговитиновичі: Генеалогія і маєтки / В. Д. Собчук // До джерел : зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 498–537.

Болбаси

Собчук В. Д., Тесленко І. Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких // Вісник Львівського ун-ту. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 267–278.

Головні-Острожецькі

Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел // Студії і матеріали з історії Волині / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2012. – С. 129-152.

Гостські

Собчук В. Д. Волинський шляхетський рід Гостських // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 143–164.

Губрії

Стародуб О., Чернецький Є. З історії старовинного білоцерківського роду Губріїв (початок XVIII – середина XX ст.). – Біла Церква, 2008. – 44 с.

Дениски

Собчук В.Д. Дениско Мукосієвич і Денисковичі на півдні Волині в XV – другій третині XVI ст. // Четверта наукова геральдична конференція. – Львів, 1994. – С. 69-71.

Собчук В.Д. Шляхетський рід Денисків-Матвіївських // Записки НТШ. – Львів, 2006. – Т. 252: праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 410–431.

Єрличі

Тесленко І. Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 135-188.

Збаразькі

Собчук В.Д. З історії титулованої української аристократії пізнього Середньовіччя (Становлення роду князів Збаразьких та його володінь на Волині) // Молода нація. – Київ, 2000. – №1. – С. 228–245.

Ісерницькі

Собчук В.Д. Рід Ісерницьких (З історії волинської шляхти другої половини ХV – першої половини ХVІІ ст.) // Наукові записки: зб. праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 1999. – С. 28–33.

Клочки

Тесленко І. До історії роду Клочків гербу Огончик // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2000. – С. 110-113.

Калениковичі

Собчук В. Д. Шляхетський рід Калениковичів // Студії з україністики : зб. наук. праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. – Рівне, 2010. – С. 179–191.

Собчук В.Д. Боротьба Сенют за спадщину Калениковичів (З історії поземельних відносин на Волині в першій і другій третинах XVI ст.) / В. Д. Собчук // Соціум : альманах соціальної історії. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010.
– Вип. 9. – С. 136–158.

Лабунські

Собчук В. Д. Волинський шляхетський рід Лабунських / В. Д. Собчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2006–2007. – Вип.
15 : Confraternitas : Ювілейний зб. на пошану Я. Ісаєвича. – С. 134–146.

Ледухівські

Собчук В. Шляхетський рід Лідихівських у XV – середині XVII століть // Крізь століття : студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 92–126.

Маврогордато

Томазов В.В. Рід Маврогордато (гілка Нікола) на Півдні Російської імперії: історико-просопографічне дослідження // Український історичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 235–245.

Томазов В.В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка // Архіви України. – Київ, 2010. – Вип. 3-4 (269). – С. 72-86.

Томазов В.В. Пантелій Амвросійович Маврогордато та його родина: до історії роду Маворогордато на Півдні України (генеалогічний нарис) // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Том 18. – С. 142–149.

Несвідські

Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Neświzkiego // Miesięcznik heraldyczny. – Lwów, 1911. – № 1-2. – S. 6-15; № 3-4. – S. 43-47; № 5-6. – S. 74-82.

Острозькі

Балабушевич Т.А., Тесленко І.А. Проблеми походження кн. Острозьких. Генеалогічні труднощі // Україна: людина, суспільство, природа. IV щорічна наукова конференція НаУКМА 22-23 січня 1998 р. – С. 20-23.

Белоус Ф. Род кн. Острожских, защитителей Юго-Западной Руси. – Львов, 1883. – Ч. 1. – 111 с.; Коломыя, 1884. – Ч. 2. – 84 с.

Быков Н.П. Князья Острожские и Волынь. – Петроград, 1915. – 60 с.

Войтович Л. Родина князів Острозьких // Записки НТШ. – Львів, 1996. – № 232. – С. 355-367.

Князі Острозькі / Автори: Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас, під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2014. – 280 с.

Максимович М. Письма о князьях Острожских к графине А.Д. Блудовой. – Киев, 1866. – 54 с.

Михайлова-Штерн С. Князья Острожские (Защитники Литовско-Польской Руси). – Москва, 1914. – 16 с.

Мицько І. Синодики монастирів як унікальне джерело української генеалогії: князі Острозькі // Мицько І. Статті, написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України. – Львів, 2000. – С. 9-17.

Соболев Л.В. Генеалогическая легенда рода князей Острожских // Славяноведение. – Москва, 2001. – № 2. – С. 31-44.

Тесленко І. До питання про родовід князя Федора Даниловича Острозького // Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференції. – Львів, 2002. – С. 195-200.

Kempa T. Dzieje rodu Ostrogskich – Toruń, 2002. – 194 s.

Lewicki K. Ks. Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – T. 7. – S. 1 – 67.

Puzyna J. Daniło ks. Turowski, Ostrogski i Chełmski, i jego potomstwo // Miesięcznik heraldyczny. – Lwów, 1931. – № 11. – S. 251-258; № 12. – S. 269-275.

Stebelski I. Genealogia starożytnego domu jaśnie oświeconych xiążąt na Ostrogu Ostrogskich, niezwyciężonego w wojnach rycerza, szczęśliwego w rządach monarchy, gorliwego w nawroceniu całej Rusi do zbawiennej wiary apostoła Ś. Włodzimierza
I Światosławowicza prawdziwych i nieodrodnych potomków // Dwa wielkie światła na horyzoncie Połockim czyli żywoty Świętych Ewfrozyny i Parascewii. Przydatek do chronologii przez W.X. Ignacego Stebelskiego. – Lwów, 1867. – Т. 3.
– 117 s.

Пересецькі

Задорожна О., Тесленко І. Причинки до генеалогії роду Пересецьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. CCLVI [Праці історично-філосовської секції]. – С. 533-549.

Пузини

Тесленко І. Пузини // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 59.

Сенюти

Собчук В. Походження волинської шляхетської родини Сенют // Третя наукова геральдична конференція. – Львів, 1993. – С. 78-80.

Собчук В. Д. Боротьба Сенют за спадщину Калениковичів (З історії поземельних відносин на Волині в першій і другій третинах XVI ст.) / В. Д. Собчук // Соціум : альманах соціальної історії. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010.
– Вип. 9. – С. 136–158.

Старушичі

Тесленко І. Шата «презацного уроження» отця Ігнатія Старушича (нові матеріали про походження та волинську рідню ректора Київського колеґіуму) // Київська Академія. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 180-185.

Строцці

Тесленко І. «Ганібель з дому Строцего»: італієць на службі князя Острозького // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 231-247.

Франкенштайни

Тесленко І. Сліди Франкенштайна на Волині // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ССLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2010. – Кн. 2. – С. 274-296.

Чечелі-Новоселецькі

Тесленко І. Чечелі-Новоселецькі та їхнє родове гніздо // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 28-31.